Güncel Yönetmelik (10 Ocak 2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.)

Ankara Üniversitesinden:

ANKARA ÜNİVERSİTESİ ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE

ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinlik alanlarına, yönetim organlarına ve bunların görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, etkinliklerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

b) Merkez (ÇEVSOR): Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezini,

c) Müdür: Merkezin Müdürünü,

ç) Rektör: Ankara Üniversitesi Rektörünü,

d) Üniversite: Ankara Üniversitesini,

e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Etkinlik Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve etkinlik alanları

MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, genel olarak çevre ile canlıların etkileşmesinden doğan sorunları bilimsel olarak saptamak ve çözümleme yöntemlerini geliştirmek, uygulamak, geliştirilen yöntemleri ve bu arada ortaya çıkan yeni durumları ilgililere iletmek, gelecekte çevre yönünden sorun olabilecek konularda araştırma sonuçlarını yetkililere duyurmak ve uyarmak, kamu ve özel her türlü kuruluşun çevre sorunları ile ilgili başvurularını ele almak, bunlar üzerinde araştırma yapmak ve yaptırmak veya gerektiğinde alan uygulaması yapmak, çevre sorunlarıyla ilgili araştırmacılar yetiştirmektir.

(2) Merkezin etkinlik alanları şunlardır:

a) Çevrenin korunması konusunda, çevre sorunu olan yer ve kuruluşlarda incelemeler yapmak; kamu ve özel kuruluşların incelenmesini istediği konularda araştırma yapmak ve yaptırmak,

b) Yurt içinde ve yurt dışındaki benzer kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Seminerler, kolokyumlar, konferanslar, kongreler, kurslar ve diğer bilimsel etkinlikler düzenlemek. Gerektiğinde kurs ve seminerlere katılanlara başarılarını gösteren belgeler vermek. Yurt içi ve yurt dışı bilimsel toplantılara katılmak,

ç) Gereksinim duyduğu laboratuvar, atölye ve diğer tesisleri kurmak,

d) Çevre sorunlarıyla ilgili kitaplık kurmak,

e) Çevre sorunlarıyla ilgili yayın yapmak,

f) İstemde bulunan kuruluşlara çevre sorunları konusunda danışmanlık hizmeti vermek,

g) Çevre sorunlarının çözümü ile ilgili önerilerde bulunmak.

Merkezin yönetim organları

MADDE 6 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:

a) Müdür,

b) Yönetim Kurulu,

c) Danışma Kurulu.

Müdür

MADDE 7 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir.

(2) Müdürün önerisi ile en az doktora unvanına sahip Üniversite öğretim elemanları arasından en çok iki kişi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Müdürün görevi sona erdiği zaman, yardımcılarının da görevi sona erer.

Müdürün görevleri

MADDE 8 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek,

c) Yönetim Kurulunun toplantı gündemini belirlemek ve toplantıya çağırmak,

ç) Merkezde oluşturulan çalışma gruplarının etkinliklerini düzenlemek, yürütmek, denetlemek,

d) Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanan çalışma raporlarını ilgililere sunmak ve sonuçlandırmak,

e) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,

f) Merkezin yıllık etkinlik raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını Rektörün onayına sunmak.

Yönetim Kurulu

MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ve Merkezin çalışma alanı ile ilgili bilimsel çalışmalarda bulunan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Üniversite Yönetim Kurulu tarafından seçilen ve Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen altı üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi dolmadan ayrılan veya altı aydan fazla görevlendirme nedeniyle toplantılara katılamayacak olan üyenin yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni üye görevlendirilir.

(2) Yönetim Kurulu, Müdürün çağrısı üzerine ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

Yönetim Kurulunun görevleri

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışmaları ile ilgili plan ve programların hazırlanmasını ve uygulanmasını sağlamak,

b) Merkezde kurulacak çalışma gruplarını oluşturmak,

c) Merkez çalışmalarıyla ilgili araştırma, inceleme, derleme ve yayın konularındaki proje ve istemleri değerlendirmek,

ç) Yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla işbirliği içinde, amaç ve görevlerine uygun proje, analiz ve inceleme yapmak,

d) Merkezin yıllık etkinlik raporu ile bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak,

e) Müdürün önereceği diğer konuları görüşüp karara bağlamak.

Danışma Kurulu ve görevleri

MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; bu Yönetmelikte belirtilen çalışma alanlarında bilgi, deneyim ve eser sahibi uzman bilim insanları ve bu alanla ilgili çalışmalarda bulunan kurum temsilcilerinden oluşur. Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilen en çok on üyeden oluşur. Danışma Kurulu; Müdürün yazılı daveti üzerine yılda en az bir kez toplanır ve salt çoğunluk aranmadan öneri niteliğinde kararlar alır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 12 – (1) 2/3/1990 tarihli ve 20449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ankara Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Ankara Üniversitesi Rektörü yürütür.