Ankara University Journal of Environmental Sciences

Yıl/Year:2011   Cilt/Volume:3    Sayı/Number:1

İçindekiler/Contents 

 

 

 

 

1.A Chemical Reaction to A Physical Impact: Lake Bafa Wetland Ecosystem (Turkey) Case

Fiziksel Etkiye Kimyasal Tepki:Bafa Gölü Sulak Alan Ekosistemi (Türkiye) Örneği

Selim ERDOĞAN

 

 

 

2.Biyokütle Enerjisi İçin Yetiştiriciliğin Etkileri Konusunda Araştırmalar II. Bilgi Birikimi Işığında Türkiye’deki Sosyo-ekonomik Etki Potansiyeli 

Considerations on the Impacts of Energy Plant Growing For Biomass Energy Production II.  Potential Socioeconomic Effects in the Light of Current Knowledge in Turkey

Ergin DUYGU, İlknur CISDIK

 

 

 

3.Ege Bölgesi’nde Sıcaklık Ekstremlerinde Gözlenen Değişim ve Eğilimlerin Değerlendirilmesi

Assessment of Variability and Trends in Temperature Extremes over Aegean Region of Turkey Ecmel ERLAT, Doğukan Doğu YAVAŞLI

 

 

4.Flashfloods and Floods in Istanbul

İstanbul’daki Sel ve Taşkınlar  

Hüseyin TUROĞLU

 

 

5.Japonya’da Kentsel Koruma Ve Yerel Toplumun Gelişimindeki Rolü: Sawara Önemli Tarihi Bina Grupları Koruma Alanı

Urban Preservation in Japan and It’s Role in the Development of Local Community: Sawara Important Preservation District for Groups of Historic Buildings

Yelda AYHAN

 

6.Porsuk Çayı’nda (Eskişehir) Sucul Makrofitler, Zooplankton ve Bentik Makroomurgasızların İncelenmesi

An Investigation on Aquatic Macrophytes, Zooplankton and Benthic Macroinvertebrates in Porsuk River (Eskişehir) 

Mine U. KIRKAĞAÇ, Nilsun DEMİR, Akasya TOPÇU, Özden FAKIOĞLU, Özge ZENCİR

 

 

  1. Poliklorlu Bifeniller ve Sucul Yaşam 

Polychlorinated Biphenyls and Aquatic Life 

Gül ÇELİK ÇAKIROĞULLARI, Selçuk SEÇER

 

 

 

8.Göl ve Göletlerin Restorasyonunda Sedimentteki Fosfor İnaktivasyonunun Rolü

The Role of Sediment Phosphorus Inactivation of Lakes and Ponds Restoration 

Akasya TOPÇU

 

 

 

9.Göllerin Ekolojik Durumunun Değerlendirilmesinde Fitoplankton Topluluklarının Kullanılması

The Use of Phytoplankton Communities in the Assessment of the Ecological State of Lakes 

Özden FAKIOĞLU,  Nilsun DEMİR

 

 

10.Sürdürülebilir Su Ürünleri Yetiştiriciliğinde Çevre Dostu Üretim

Eco-friendly Production for Sustainable Aquaculture 

Seval BAHADIR KOCA, Sedef TERZİOĞLU, Behire Işıl DİDİNEN, Nalan Ö. YİĞİT