Ankara University Journal of Environmental Sciences

Yıl/Year:2011   Cilt/Volume:3    Sayı/Number:2

İçindekiler/Contents 

Sürdürülebilir Turizm Planlaması İçin Yöre Halkı ve Yerli

Turistlerin Davranış ve Beklentilerini Anlamaya Yönelik

Bir Araştırma; Akçakoca Örneği

A Research on The Attitude and Expectations of Tourists and

Citizens of The Area for Sustainable Tourism Planning;

Case of Akçakoca

Aslı ALTANLAR, Güniz AKINCI KESİM

 

Kültürel Peyzajın Korunması ve Turizm İlişkisi Bağlamında

Yerel Halkın Görüşleri: Ihlara Vadisi Örneği

The Opinions of Local People in Context of Relations Between Cultural

Landscape Protection and Tourism: Case of Ihlara Valley

Funda VARNACI UZUN, Mehmet SOMUNCU

 

Bitkiler, Herbivorlar ve Doğal Düşmanlar Arasındaki

Trofik İlişkiler

Trophic Interactions among Plants, Herbivores and

Natural Enemies

Hilal TUNCA, Neşet KILINÇER, Cem ÖZKAN

 

Social Effects of Disasters as Actants: A Comparison of 1999

Marmara Earthquake, Turkey and 2004 Tsunami, Indonesia

Aktant Olarak Afetlerin Sosyal Etkileri: 1999 Marmara Depremi

ile 2004 Endonezya Tsunami Karşılaştırması

Zuhal Yonca ODABAŞ, Günnur ERTONG

 

Yozgat İli Seracılığında Jeotermal Enerjinin Kullanım Olanakları

Possible Utilization of Geothermal Heating in Greenhouses in Yozgat

Fatma CEBELİ, Berna KENDİRLİ

 

Baraj Göllerinde Toksik Mavi-Yeşil Algler

Toxic Blue-Green Algae in Dam Lakes

Özden FAKIOĞLU, Muhammed ATAMANALP, Nilsun DEMİR

 

Kurşun, Civa, Kadmiyum: Çocuk Sağlığına Etkileri ve Temasın

Belirlenmesinde Saç Örneklerinin Kullanımı

Lead, Mercury, Cadmium: Effects on Child Health and Using Hair

Samples in Determination of Exposure

Emel ÖRÜN, S. Songül YALÇIN